Свалете нашето Android мобилното приложение от Google Play Store
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на онлайн платформа Driver-job.eu
 
    Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до онлайн платформа Driver-job.eu и за използването й. Ако не приемате условията, посочени тук, няма възможност да използвате онлайн платформата! Онлайн платформа Driver-job.eu е собственост на "Смарт Хаус Дизайн" ООД, ЕИК: 204952309, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1751, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, ул. Жеко войвода № 33, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 5 телефон: +43 699 1901 7076 и електронна поща contact@driver-job.eu.
    Работният език на онлайн платформа Driver-job.eu е българският.
    Използването на онлайн платформа Driver-job.eu (Платформата) обвързва потребителите с настоящите Общи условия.
    Във връзка с предоставяните услуги "Смарт Хаус Дизайн" ООД обработва лични данни съгласно Политика поверителност и защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук.
 
Регистрация на потребители
 
    1. Онлайн платформа Driver-job.eu осигурява възможност на потребителите си да ползват предоставяните услуги след извършване на регистрация. За извършване на регистрация за всяка стъпка на платформата получавате конкретни указания за улеснение и помощ.
    2. Потребител тип „Работодател” – Като потребител тип „Работодател“ имат право да се регистрират само компании, които предоставят услуги по товарен автомобилен транспорт във вътрешен и/или международен трафик и/или пътнически транспорт с превоз на пътници с малък бус (до 3,5 тона) и са с място на регистрация държава членка на ЕС. Всяко юридическо лице следва да се регистрира като отделен потребител тип „Работодател“, дори и да е дъщерно дружество или свързано лице с регистриран вече потребител.
    3. Потребител тип „Кандидат” – Като потребител тип „Кандидат“ имат право да се регистрират само лица, които притежават свидетелство за правоуправление на лек и товарен автомобил и са съгласни да бъдат наети в компания, която предоставя услуги по товарен автомобилен транспорт във вътрешен и/или международен трафик и/или пътнически транспорт с превоз на пътници с малък бус (до 3,5 тона).
 
Услуги за потребители
 
    4. Целта на платформата е да свързва по най-бързия и удобен начин професионални шофьори на автомобилни транспортни и пътнически (до 3,5 тона) средства и транспортни компании. Шофьорите заявяват своето предварително съгласие транспортни компании да получат достъп до техните данни и Работодателят да осъществи директен контакт с Кандидата по посочения от него начин.
 
Задължения на потребителите:
 

 
Работодател:
 
    5. Само Работодатели, които предоставят услуги по товарен и пътнически автомобилен транспорт могат да се регистрират в платформата и да получат достъп до данни на потребители тип „Кандидат“. Услугата за работодателя е възмездна.
    6. Платформата има право да извърши проверка дали данните за регистрация на Работодател са точни и верни и дали отговаря на изискванията за регистрация.
    7. Работодателите декларират, че няма да създават повече от един Профил, няма да предоставят потребителското си име и парола на трети лица, включително на техни дъщерни дружества или на свързани с тях лица.
    8. Онлайн платформа Driver-job.eu има право да деактивира регистрации на работодатели, ако при извършване на проверка се установи, че лицето не отговаря на изискванията за регистрация тип „Работодател“ или при неспазване на общите условия.
    9. Онлайн платформа Driver-job.eu има право да забрани регистрирането от определени IP-та, е-мейли или на телефони, от които са извършени нарушения за регистрация. Онлайн платформа Driver-job.eu има право да откаже повторна регистрация или активация на Работодател извършил повече от едно нарушение на настоящите общи условия.
    10. Данните, чрез които се формира представянето на кандидати за работа в "Смарт Хаус Дизайн" ООД, се съхраняват в базата данни на платформата. "Смарт Хаус Дизайн" ООД не създава дубликат на тези данни за предоставяне на работодателите, а само ги визуализира в подходящ вид. Целта на събирането, обработка и съхранение на тези данни е предоставяне на услугата и е с изрично дадено съгласие от страна на субекта на данни (потребител тип „Кандидат“). Работодателят се задължава де не копира или разпечатва селектирана информация.
    11. Работодателят е Администратор на лични данни по отношение на селектираните данни на регистрирани „Потребители“ и следва да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Работодателят се задължава да заличи (унищожи или изтрие) в срок до шест месеца извършена селекция, съдържаща лични данни на „Потребители“.
    12. Работодателят се задължава по никакъв начин да не изисква от кандидатите да предоставят специални категории данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез онлайн платформа Driver-job.eu Това са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние, за сексуалния живот или сексуална ориентация, или данни, които са свързани с присъди и нарушения. Също така не може да се изисква предоставяне чрез платформата на данни за документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
 
Кандидат:
 
     13. Само лица, които притежават свидетелство за правоуправление на лек или товарен автомобил и са съгласни да бъдат наети в компания, която предоставя услуги по товарен автомобилен транспорт във вътрешен и/или международен трафик и/или пътнически транспорт с превоз на пътници с малък бус (до 3,5 тона) могат да се регистрират като „Потребители“ в платформата. „Потребители“ могат да бъдат лица, които в момента са без работа или имат такава, но търсят по-добри или различни възможности за упражняване на труд.
     14. Кандидатите декларират, че няма да създават повече от един Профил, няма да предоставят потребителското си име и парола на трети лица.
     15. Кандидатите декларират, че са навършили осемнадесет годишна възраст, че ще предоставят само точна, вярна и пълна информация, която ще бъде надлежно и своевременно актуализирана в случай на промяна.
     16. Кандидатите декларират, че ще спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия няма да нарушават разпоредбите на българското законодателство, няма да поместват материали с порнографско съдържание, актова фотография, няма да е подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, няма да поместват и обменят информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права, която е с обидно, позорящо или невярно съдържание.
 
Задължения на "Смарт Хаус Дизайн" ООД: :
 
     17. За да бъде ползвана услугата на онлайн платформа Driver-job.eu е необходимо потребителите от тип „Кандидат“ да предоставят лични данни. "Смарт Хаус Дизайн" ООД гарантира, че личните данни ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на потребители тип „Работодател“ на основание съгласие от субектите и при изпълнение на законови задължения на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при строго спазване изискванията на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни.
     18. "Смарт Хаус Дизайн" ООД осигурява възможност на потребителите си да дават предложения относно работата на онлайн платформа Driver-job.eu, да подават жалби и сигнали при възникнали проблеми относно недобронамерени действия от друг/и потребител/и, както и за случаи на некоректно изпълнение на задълженията на "Смарт Хаус Дизайн" ООД на следния адрес - contact@driver-job.eu
 
Плащания
 
     19. Онлайн платформа Driver-job.eu предоставя за потребителите тип „Работодател“ платени услуги. Услугите се заплащат на "Смарт Хаус Дизайн" ООД, по начин указан в платформата, като някои първични счетоводни документи могат да бъдат създавани и съобщавани on-line при спазване на законодателството на Р България и ЕС.
     20. Заплащането на услугите предоставяни от "Смарт Хаус Дизайн" ООД се извършва по един от следните начини:
       - В брой /EasyPay/;
       - С банков превод.
 
Авторско право
 
     21. Всички съдържащи се материали поместени в онлайн платформа Driver-job.eu са изключителна собственост на "Смарт Хаус Дизайн" ООД, забранява се по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на онлайн платформа Driver-job.eu, без изрично писмено съгласие на носителя на правата "Смарт Хаус Дизайн" ООД. Външният вид на онлайн платформа Driver-job.eu, изображенията и сорс кода са под закрилата на българското и международното законодателство.
 
Промяна на общите условия
 
     22. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Смарт Хаус Дизайн" ООД с 15 (петнадесет) дневно предизвестие с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в действащото законодателство.
     23. "Смарт Хаус Дизайн" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на онлайн платформа Driver-job.eu и влизат в сила 15 (петнадесет) дни след поместването им там или от друга изрично посочена дата. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 
Разрешаване на спорове. Приложимо право
 
     24. Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на онлайн платформа Driver-job.eu и "Смарт Хаус Дизайн" ООД по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.
 
Защита на личните данни
 
     25. "Смарт Хаус Дизайн" ООД обработва лични данни при спазване на изискванията на Общия регламент за защита на данните и Политика за поверителност и защита на личните данни. Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея.

     Настоящите Общи условия са в сила от 18.11.2021г.